-
-
-
-
tagasi tulemuste juurde
1/762
Harju maakond, Kiili vald, Arusta küla, Karusambla
Eesti, Harju maakond

Küsi maaklerilt lisainfot

kutseline vanemmaakler tase 6 KKM 198477, Eesti Kinnisvaramaaklerite Koja liige KMR 80860

Lisainfo

.

Kirjeldus

Müüa maatulundusmaa kinnistu, mis asub 5,7 km kaugusel Kiilist. Kinnistu on privaatne, asub transiitliiklusest eemal.
Kinnistuni viib tolmuvaba kattega tee!

Veevarutuseks tuleb rajada puurkaev. Kanalisatsioon lahendada lokaalselt kogumismahutiga. Elektriliitumine aolemas.

Ehitusõigus ja arhitektuursed-ehituslikud tingimused:

1. Suurim ehitisealune pind krundil kokku – 500 m2 (ehitistealuse pinna moodustavad kõik
krundil olevate ehitusloa kohustuslike hoonete, ehitusloa kohustust mitteomavate ehitiste
ehitisealuste pindade summa).
2. Suurim hoonete arv krundil kokku – 4 (1 üksikelamu ja 3 abihoonet). Projekteeritavate
ehitiste kasutamise otstarve – 11101 ja 12744.
3. Suurim korruselisus – 2 (üksikelamu), 1 (abihoone).
4. Suurim kõrgus maapinnast – 9,0 m (üksikelamu), 4,5 m (abihoone). Hoonete ± 0.00 kõrgus
– min. 0,30 m maapinnast. Siduda abs. kõrgusega.
5. Katus – soovitavalt kaldkatus, katusekatte materjal: katusekaldele vastav ja arhitektuurselt
sobiv.
6. Projekteeritavad hooned peavad järgima piirkonna hoonestuslaadi ja planeerimispõhimõtteid
ning moodustama harmoonilise ansambli naabruses paiknevate ehitistega. Abihoone ja nende välisviimistlus peavad sobima üksikelamuga. Hoonetel tuleb eelistada naturaalseid materjale (puit, kivi, betoon, metall, katusekivi). Välisviimistluses ei ole lubatud looduslikke materjale imiteerivate kunstmaterjalide (näiteks: plastik välisvoodrilaud) jmt plast- ning metallfassaadikattesüsteemide kasutamine. Esitada hoonete värvilahendused. Näidata hoonestuse kaugus krundi piiridest ja naaberhoonetest.
7. Piirded projekteerida naabruses olemasolevate piirdeaedade lahendustega kooskõlas. Teedepoolsed kuni 1,40 m (läbipaistev puitaed), kruntide vaheline kuni 1,60 m (võib ka olla võrkaed). Mitte rajada massiivpiirdeaeda (müüri, planku). Piirdega võib piirata elamut ümbritseva õueala kuni ca 2000 m2. Esitada piirdeaia eskiislahendus.
8. Projekteerimisel lähtuda siseministri 30. märtsi 2017 määrusest nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele”.
9. Liikluskorraldus ja juurdepääs: lahendada vastavalt projekteerimisnormidele. Teede planeerimisel lähtuda Eesti standardist.
Projekteerimistingimuste alusel ei teki juurdepääsu tagavat asjaõigust. Projekteerimistingimustes näidatakse vaid avalikule teele juurdepääsutee võimalik asukoht. Katastriüksuse omanikul on õigus saada juurdepääs avalikule teele kokkuleppel üle võõra kinnisasja vastavalt asjaõigusseaduse § 156 lõikes 1 sätestatule või esitades vastavasisuline avaldus Harju Maakohtule. Kiili Vallavalitsus ei võta projekteerimistingimuste väljastamisega endale mistahes varalisi või mittevaralisi kohustusi, mis on seotud juurdepääsu tagamisega kinnisasjale või juurdepääsutee väljaehitamisega avalikult kasutatava teeni või selle tee hooldamisega seoses. Kõik sellised kohustused on kinnisasja omaniku ainukohustused.
10. Parkimine lahendada krundisiseselt. Näidata parkimiskohad asendiplaanil.

11. Hoonete projekteerimisel arvestada olemasolevate kitsendustega. Kitsendustega on võimalik tutvuda maa-ameti kitsenduste kaardirakenduste lehel.
Keskkonnaalased ja tehnovarustuse nõuded:
12.Veevarustus ja kanalisatsioon (sh sademe- ja liigvesi): veevarustus lahendada kas
salvkaevuga või puurkaevuga (puurkaevu võimalus lahendatakse ehitusloa menetlusega). Puurkaevu jaoks taotleda ehitusluba. Reovee juhtimine kogumismahutisse (min mahtuvusega 10 m3) või reoveepuhasti (puhasti rajamise võimalus lahendatakse ehitusloa menetluse käigus).
13. Välise tuletõrje veevarustuse tagamisel ehitistele lähtuda Eesti Standardist. 14.Vertikaalplaneerimine, sadeveed ja drenaaž: lahendada katastriüksuse piires. Välistada sademevee valgumine naaberkruntidele. Projekti koosseisus esitada haljastuse ja
vertikaalplaneerimise põhimõtteline lahendus kas asendiplaanil või eraldi joonisel.
15. Heakord ja jäätmed: lahendada ehitus- ja olmejäätmekonteineri(te) asukoht ja jäätmekäitlus.
16. Haljastus: säilitada olemasolev kõrghaljastus.
Nõuded projektide koostamiseks:
17.Asendiplaan esitada mõõtkavas 1:500 või 1:1000 koos maapealsete ja maa-aluste
tehnovõrkude, maakasutuse piiride, kõikide krundi kitsenduste, geodeetilise põhivõrgu
punktide ja haljastusega kuni kahe aasta vanusel topo-geodeetilisel alusplaanil.
18. Ehitusprojekti koostamisel tuleb lähtuda kõikidest Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest,
standarditest (EVS) ja normidest (EPN). Nõuded projektide esitamisele:

19. Enne projekti esitamist, kooskõlastada Kiili Vallavalitsusega maa-ala geodeetiline alusplaan Kiili Vallavalitsuse digitaalse mõõdistusfailide arhiivi kaudu.
20. Nõutavad kooskõlastusedarvamused: ehitusseadustikust tulenevalt on ehitusloa taotluse ja ehitusteatise menetluste puhul ameti ülesanne edastada haldusakti eelnõu kooskõlastamiseks asutusele, kelle seadusest tulenev pädevus on seotud taotluse esemega või arvamuse avaldamiseks asutusele või isikule, kelle õigusi või huve võib taotletav ehitis või ehitamine puudutada. Sujuvama menetluse huvides tuleb teatud juhtudel (nt. ehitusprojekti koostamisel) teha vajalike asutustega koostööd.

Lisainfo saamiseks helista või kirjuta!
——————————————————————————————————————————————————-

PANGA SOODUSTUSED Teeme koostööd kõikide suuremate pankadega! Meie kliendina teenindatakse Sind eelisjärjekorras ning kodulaenu lepingutasule kehtivad soodustused.

VAHENDAMINE Pindi Kinnisvara on pakkunud esindusteenust kinnisvaraturul alates 1995. aastast. Suurima Eesti kinnisvarabüroona oleme esindatud 18 linnas.

OSTUESINDUS Otsid endale kinnisvara? Muudame Sinu otsinguprotsessi sujuvaks ning meeldivaks kogemuseks. Meil on suur kliendibaas ja südikad maaklerid.

HINDAMINE Meie 30 kutselise hindaja eksperthinnanguid aktsepteerivad kõik finantsasutused! Hindame nii elukondlikku kui ärikinnisvara.

HALDAMINE Pakume kinnisvara haldamisel täislahendust: raamatupidamist, tehnosüsteemide hooldust, heakorratöid kinnistul ja hoones, ehituse- ja renoveerimistööde korraldamist, energia-, vee ja kommunikatsiooniteenuste vahendamist ja eripuhastusteenuseid.

JURIIDILINE NÕUSTAMINE Pindi Kinnisvara tütarettevõtte Realia Õigusbüroo spetsialistid on Sulle abiks kõigis kinnisvara puudutavates juriidilistes küsimustes.

Täpsemalt loe ja võta ühendust: https://www.pindi.ee/ või konsulteeri oma maakleriga.

Küsi maaklerilt lisainfot

kutseline vanemmaakler tase 6 KKM 198477, Eesti Kinnisvaramaaklerite Koja liige KMR 80860